REZIDUALNA TOPILA

UVOD

V obsežni študiji, ki sta jo v sodelovanju izvedla laboratorij PhytoVista ter Center za medicinsko konopljo (CMC), je bilo v Evropi naključno testiranih 30 CBD produktov. Ena izmed njihovih nalog je bilo ugotoviti, ali je v končnih produktih, namenjenih potrošnikom, prisotnih še kaj rezidualnih topil, ki so se uporabljala pri koraku ekstrakcije CBD-ja. Rezultati študije so razkrili, da je eden izmed produktov vseboval rezidualni cikloheksan, sedem produktov diklorometan ter en produkt etanol. Kljub temu, da nivoji niso bili alarmantno visoki, so še vedno presegali priporočilne meje, ki veljajo za zagotavljanje varnosti prehranskih izdelkov.

NALOGA

Razviti metodo za določevanje rezidualnih topil s temperaturami vrelišč do 140 °C.

REZULTAT

Metodo smo razvili z uporabo plinske kromatografije v povezavi s plamensko ionizacijskim detektorjem. Uporabili smo tehniko vzorčenja parne faze (headspace), s katero se izognemo vplivom matriksa, saj na kromatografsko kolono injiciramo samo hlapen del vzorca. Na Sliki 1, ki ji strokovno pravimo kromatogram, je prikazana ločba 12 izbranih rezidualnih topil. Topila so pripravljena v naslednjih koncentracijah (delež v ppm glede na vzorec):

 • Metanol 300 ppm
 • Etanol 500 ppm
 • Dietileter 500 ppm
 • Aceton 500 ppm
 • Acetonitril 41 ppm
 • Diklorometan 60 ppm
 • Heksan 29 ppm
 • Diisopropileter 500 ppm
 • Etilacetat 500 ppm
 • Tetrahidrofuran 72 ppm
 • Cikloheksan 388 ppm
 • Toluen 89 ppm

Meja kvantifikacije metode je za vsako topilo nekoliko drugačna, saj je odvisna od odzivnostnega faktorja le-tega, vendar v splošnem lahko kvantificiramo že nekaj ppm posameznega topila.

 

Slika 1: Separacija dvanajstih izbranih rezidualnih topil.

DOBRO JE VEDETI: ker v našem laboratoriju razpolagamo z masno selektivnim detektorjem, lahko v prvi fazi v vašem vzorcu identificiramo vsa prisotna rezidualna topila (detektiramo lahko že nekaj ppm-ov posameznega topila) ter jih nato v drugi fazi z ločeno metodo še ustrezno kvantificiramo. Za potrebe posamezne stranke lahko v metodo tudi vključimo še dodatna rezidualna topila.

ZAKLJUČEK

V našem laboratoriju vam lahko v vzorcih konoplje natančno določimo vsebnost rezidualnih topil, pri čemer lahko detektiramo že nekaj ppm posameznega topila. V kolikor ne veste, katera topila so prisotna v vašem vzorcu, jih lahko tudi zanesljivo identificiramo z masno selektivnih detektorjem ter jih nato še natančno kvantificiramo.